Remaining Useful Life Prediction of an IGBT Module in Electric Vehicles Statistical Analysis

Huawei Wu, Congjin Ye, Yuanjin Zhang, Jingquan Nie, Yong Kuang, Zhixiong Li. Remaining Useful Life Prediction of an IGBT Module in Electric Vehicles Statistical Analysis. Symmetry, 12(8):1325, 2020. [doi]

Bibliographies