Noise Properties of Chord-Image Reconstruction

Dan Xia, Lifeng Yu, Emil Y. Sidky, Yu Zou, Nianming Zuo, Xiaochuan Pan. Noise Properties of Chord-Image Reconstruction. IEEE Trans. Med. Imaging, 26(10):1328-1344, 2007. [doi]

Bibliographies