An Effective High Spatiotemporal Resolution NDVI Fusion Model Based on Histogram Clustering

Xuegang Xing, Changzhen Yan, Yanyan Jia, Haowei Jia, Junfeng Lu, Guangjie Luo. An Effective High Spatiotemporal Resolution NDVI Fusion Model Based on Histogram Clustering. Remote Sensing, 12(22):3774, 2020. [doi]

Bibliographies