Breast Region Segmentation being Convolutional Neural Network in Dynamic Contrast Enhanced MRI

Xiaowei Xu, Ling Fu, Yizhi Chen, Rasmus Larsson, Dandan Zhang, Shiteng Suo, Jia-hua, Jun Zhao. Breast Region Segmentation being Convolutional Neural Network in Dynamic Contrast Enhanced MRI. In 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC 2018, Honolulu, HI, USA, July 18-21, 2018. pages 750-753, IEEE, 2018. [doi]