Universal quantum computation with quantum-dot cellular automata in decoherence-free subspace

Zhen-Yu Xu, Mang Feng, Wei-Min Zhang. Universal quantum computation with quantum-dot cellular automata in decoherence-free subspace. Quantum Information & Computation, 8(10):977-986, 2010. [doi]

Authors

Zhen-Yu Xu

This author has not been identified. Look up 'Zhen-Yu Xu' in Google

Mang Feng

This author has not been identified. Look up 'Mang Feng' in Google

Wei-Min Zhang

This author has not been identified. Look up 'Wei-Min Zhang' in Google