A Novel Approach to Obtain Diurnal Variation of Bio-Optical Properties in Moving Water Parcel Using Integrated Drifting Buoy and GOCI Data: A Case Study in Yellow and East China Seas

Yuying Xu, Weibing Guan, Jianyu Chen, Zhenyi Cao, Feng Qiao. A Novel Approach to Obtain Diurnal Variation of Bio-Optical Properties in Moving Water Parcel Using Integrated Drifting Buoy and GOCI Data: A Case Study in Yellow and East China Seas. Remote Sensing, 13(11):2115, 2021. [doi]