Big Data and cloud computing: innovation opportunities and challenges

Chaowei Yang, Qunying Huang, Zhenlong Li, Kai Liu, Fei Hu. Big Data and cloud computing: innovation opportunities and challenges. Int. J. Digital Earth, 10(1):13-53, 2017. [doi]