A Survey and Taxonomy on Energy-Aware Data Management Strategies in Cloud Environment

Xindong You, Xueqiang Lv, Zhikai Zhao, Junmei Han, Xueping Ren. A Survey and Taxonomy on Energy-Aware Data Management Strategies in Cloud Environment. IEEE Access, 8:94279-94293, 2020. [doi]

Bibliographies