Deep Surface Normal Estimation With Hierarchical RGB-D Fusion

Jin Zeng, Yanfeng Tong, Yunmu Huang, Qiong Yan, Wenxiu Sun, Jing Chen, Yongtian Wang. Deep Surface Normal Estimation With Hierarchical RGB-D Fusion. In IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2019, Long Beach, CA, USA, June 16-20, 2019. pages 6153-6162, Computer Vision Foundation / IEEE, 2019. [doi]

Bibliographies