Retrieval of Sea Surface Wind Speeds from Gaofen-3 Full Polarimetric Data

Tianyu Zhang, Xiao-Ming Li, Qian Feng, Yongzheng Ren, Yingni Shi. Retrieval of Sea Surface Wind Speeds from Gaofen-3 Full Polarimetric Data. Remote Sensing, 11(7):813, 2019. [doi]

Authors

Tianyu Zhang

This author has not been identified. Look up 'Tianyu Zhang' in Google

Xiao-Ming Li

This author has not been identified. Look up 'Xiao-Ming Li' in Google

Qian Feng

This author has not been identified. Look up 'Qian Feng' in Google

Yongzheng Ren

This author has not been identified. Look up 'Yongzheng Ren' in Google

Yingni Shi

This author has not been identified. Look up 'Yingni Shi' in Google