Reliability Evaluation of Augmented Cubes on Degree

Mingzu Zhang, Xiaoli Yang, Xiaomin He, Zhuangyan Qin, Yongling Ma. Reliability Evaluation of Augmented Cubes on Degree. Journal of Interconnection Networks, 22(1), 2022. [doi]