Web-Age Information Management - 17th International Conference, WAIM 2016, Nanchang, China, June 3-5, 2016, Proceedings, Part I

Bin Cui, Nan Zhang 0004, Jianliang Xu, Xiang Lian, Dexi Liu, editors, Web-Age Information Management - 17th International Conference, WAIM 2016, Nanchang, China, June 3-5, 2016, Proceedings, Part I. Volume 9658 of Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2016. [doi]

Conference: waim2016

Editors

Bin Cui

This author has not been identified. Look up 'Bin Cui' in Google

Nan Zhang 0004

This author has not been identified. Look up 'Nan Zhang 0004' in Google

Jianliang Xu

This author has not been identified. Look up 'Jianliang Xu' in Google

Xiang Lian

This author has not been identified. Look up 'Xiang Lian' in Google

Dexi Liu

This author has not been identified. Look up 'Dexi Liu' in Google