Publications by 'M. M. Viyathukattuva Mohamed Ali'