Journal: CCF Trans. High Perform. Comput.

Volume 1, Issue 3-4

161 -- 176Xiaogang Zhong, Hailong Yang, Zhongzhi Luan, Lin Gan, Guangwen Yang, Depei Qian. swTensor: accelerating tensor decomposition on Sunway architecture
177 -- 195Xiaochun Ye, Taoran Xiang, Xu Tan 0001, Yujing Feng, Haibin Wu, Meng Wu, Dongrui Fan. Applying CNN on a scientific application accelerator based on dataflow architecture
196 -- 208Linghao Song, You Wu 0006, Xuehai Qian, Hai Li, Yiran Chen. ReBNN: in-situ acceleration of binarized neural networks in ReRAM using complementary resistive cell
209 -- 223Xu Zhou, Zhibin Yu 0001. Green-Up: under-provisioning power backup infrastructure for green datacenters
224 -- 239M. Haseeb Javed, Khaled Z. Ibrahim, Xiaoyi Lu. Performance analysis of deep learning workloads using roofline trajectories

Volume 1, Issue 2

61 -- 62Guangming Tan, Guang R. Gao. Editorial for the special issue on innovations in supercomputing techniques
63 -- 72Yutong Lu. Paving the way for China exascale computing
73 -- 91En Shao, Zhan Wang, Guojun Yuan, Guangming Tan, Ninghui Sun. Wormhole optical network: a new architecture to solve long diameter problem in exascale computer
92 -- 110Dong Xiang, Qunyang Pan. Low-power and high-performance adaptive routing in on-chip networks
111 -- 130Jiajia Li 0001, Yuchen Ma, Xiaolong Wu, Ang Li, Kevin J. Barker. PASTA: a parallel sparse tensor algorithm benchmark suite
131 -- 143Feng Zhang 0007, Weifeng Liu 0001, Ningxuan Feng, Jidong Zhai, Xiaoyong Du 0001. Performance evaluation and analysis of sparse matrix and graph kernels on heterogeneous processors
144 -- 160Junmin Xiao, Jian Peng. Trade-offs between computation, communication, and synchronization in stencil-collective alternate update

Volume 1, Issue 1

1 -- 2Depai Qian, Dhabaleswar K. Panda. CCF THPC inaugural issue editorial
3 -- 13Fabrizio Gagliardi, Miquel Moretó, Mauro Olivieri, Mateo Valero. The international race towards Exascale in Europe
14 -- 24Haohuan Fu, Bingwei Chen, Wenqiang Zhang, Zhenguo Zhang, Wei Zhang, Guangwen Yang, Xiaofei Chen. Extreme-scale earthquake simulations on Sunway TaihuLight
25 -- 34Shishun Li, Xinping Shao, Xiao-Chuan Cai. Highly parallel space-time domain decomposition methods for parabolic problems
35 -- 48QingKai Liu, Zeyao Mo, Aiqing Zhang, Zhang Yang. JAUMIN: a programming framework for large-scale numerical simulation on unstructured meshes
49 -- 59Yusheng Hua, Xuanhua Shi, Hai Jin 0001, Wei Liu, Yan Jiang, Yong Chen 0001, Ligang He. Software-defined QoS for I/O in exascale computing