Journal: CCF Trans. High Perform. Comput.

Volume 3, Issue 4

331 -- 343Yun Su, Jipeng Zhou, Jiangyong Ying, Mingyao Zhou, Bin Zhou. Computing infrastructure construction and optimization for high-performance computing and artificial intelligence
344 -- 352Meiye Jiang, Congfan Bu, Jingyao Zeng, Zhenglin Du, Jing-Fa Xiao. Applications and challenges of high performance computing in genomics
353 -- 364Zhongyuan Zhang, Yujia Tian, Aixia Yan. SAR study on inhibitors of Hsp90α using machine learning methods
365 -- 382Masahiko Watanabe, Kuanjiu Zhou, Yicong Li, Zizhong Wang, Junyu Li. EHSTM: a formal model of embedded software and research on several key issues
383 -- 392Jingbo Li, Xingjun Zhang, Zheng Wei, Jia Wei, Zeyu Ji. Energy-aware task scheduling optimization with deep reinforcement learning for large-scale heterogeneous systems
393 -- 406Jianqi Shi, Jiawen Xiong, Yanhong Huang. General past-time linear temporal logic specification mining
407 -- 426Patrick Zulian, Alena Kopanicáková, Maria Giuseppina Chiara Nestola, Andreas Fink, Nur Aiman Fadel, Joost VandeVondele, Rolf Krause. Large scale simulation of pressure induced phase-field fracture propagation using Utopia
427 -- 0Hao Bai, Xinbiao Gan, Tianjing Xu, Menghan Jia, Wen Tan, Juan Chen, Yiming Zhang 0003. Correction to: VPC: Pruning connected components using vector-based path compression for Graph500

Volume 3, Issue 3

221 -- 223Wei Xue, Haohuan Fu, Weile Jia, Guangming Tan. Editorial for the special issue on large-scale AI in classical HPC environment and AI for science
224 -- 241Sha Liu, Jie Gao, Xin Liu, Zeqiang Huang, Tianyu Zheng. Establishing high performance AI ecosystem on Sunway platform
242 -- 251Zhiyang Ding, Xiao Qin 0001, Shu Yin. Improving bioinformatics applications performance via active storage systems
252 -- 270Yang You, Jingyue Huang, Cho-Jui Hsieh, Richard W. Vuduc, James Demmel. Communication-avoiding kernel ridge regression on parallel and distributed systems
271 -- 285Hao Bai, Xinbiao Gan, Tianjing Xu, Menghan Jia, Wen Tan, Juan Chen, Yiming Zhang 0003. VPC: Pruning connected components using vector-based path compression for Graph500
286 -- 297Yuechen Lu, YuChen Luo, Haocheng Lian, Zhou Jin, Weifeng Liu. Implementing LU and Cholesky factorizations on artificial intelligence accelerators
298 -- 310Ka-Chun Cheung, Simon See. Recent advance in machine learning for partial differential equation
311 -- 319Hua Chai, Zhongyue Zhang, Yi Wang, Yuedong Yang. Predicting bladder cancer prognosis by integrating multi-omics data through a transfer learning-based Cox proportional hazards network
320 -- 329Simon See, Jeff Adie. Challenges and opportunities for a hybrid modelling approach to earth system science

Volume 3, Issue 2

127 -- 128Minyi Guo, Guihai Chen, Xiaofei Liao, Long Zheng 0001. Editorial for the special issue on high performance distributed computing
129 -- 143Zhenke Chen, Dingding Li, Zhiwen Wang, Hai Liu 0006, Yong Tang 0001. RAMCI: a novel asynchronous memory copying mechanism based on I/OAT
144 -- 156Xin Li 0017, Huijie Li, Youyou Lu, Yanchao Zhao, Xiaolin Qin. Replica-aware data recovery performance improvement for Hadoop system with NVM
157 -- 170Haoyu Cai, Chao Wang, Xuehai Zhou. Deployment and verification of machine learning tool-chain based on kubernetes distributed clusters
171 -- 185Qiang Qi, Fei Xu, Li Chen, Zhi Zhou 0006. Rationing bandwidth resources for mitigating network resource contention in distributed DNN training clusters
186 -- 200Ran Zheng, Lanlan Zhang, Hai Jin 0001. Pneumoconiosis identification in chest X-ray films with CNN-based transfer learning
201 -- 219Jianhui Jiang, Tao Wang, Zhen Wang. Probability gate model based methods for approximate arithmetic circuits reliability estimation

Volume 3, Issue 1

1 -- 3Jifeng He, Chenggang Wu, Huawei Li, Yang Guo 0003, Tao Li 0022. Editorial for the special issue on reliability and power efficiency for HPC
4 -- 16Dong Wen, Jingfei Jiang, Yong Dou, Jinwei Xu, Tao Xiao. An energy-efficient convolutional neural network accelerator for speech classification based on FPGA and quantization
17 -- 30Zhe Han, Jingfei Jiang, Jinwei Xu, Peng Zhang 0035, Xiaoqiang Zhao, Dong Wen, Yong Dou. A high-throughput scalable BNN accelerator with fully pipelined architecture
31 -- 56Shen Hou, Ding Deng, Zhenyu Wang, Jiahe Shi, Shaoqing Li, Yang Guo 0003. A dynamically configurable LFSR-based PUF design against machine learning attacks
57 -- 69Haoyi Wang, Yici Cai, Qiang Zhou 0001. A game theory approach for RTL security verification resources allocation
70 -- 84Zichen Xu, Gele Bai, Ao Cui, Shasha Wang. Power-aware throughput control for containerized relational operation
85 -- 100Yibin Tang, Ying Wang 0001, Huawei Li, Xiaowei Li 0001. To cloud or not to cloud: an on-line scheduler for dynamic privacy-protection of deep learning workload on edge devices
101 -- 113Dongrui Fan, Huawei Cao, Guobo Wang, Na Nie, Xiaochun Ye, Ninghui Sun. Scalable and efficient graph traversal on high-throughput cluster
114 -- 125Yaohua Wang, Chen Li 0015, Chang Liu 0019, Sheng Liu 0001, Yuanwu Lei, Jian Zhang 0022, Yang Zhang, Yang Guo 0003. Advancing DSP into HPC, AI, and beyond: challenges, mechanisms, and future directions