Journal: CCF Trans. High Perform. Comput.

Volume 4, Issue 2

87 -- 103Zihan Jiang, Jiansong Li, Fangxin Liu, Wanling Gao, Lei Wang, Chuanxin Lan, Fei Tang, Lei Liu 0030, Tao Li. A systematic study on benchmarking AI inference accelerators
104 -- 119Pei Liu, Erlin Yao, Tao Liu, Lei Kong, Xiao Tang, Guangming Tan. Improvement of AI forecast of gridded PM2.5 forecast in China through ConvLSTM and Attention
120 -- 134Yingchi Mao, Jun Wu, Xuesong Xu, Longbao Wang. Adaptive sparse ternary gradient compression for distributed DNN training in edge computing
135 -- 149Chuliang Guo, Jinxia Wu, Shuaihe Zhao, Zihao Wang, Sansar Raj Meena, Feng Zhang 0012. Landslide susceptibility assessment based on multi GPUs: a deep learning approach
150 -- 164Kai Lu, Yaohua Wang, Yang Guo 0003, Chun Huang, Sheng Liu 0001, Ruibo Wang, Jianbin Fang, Tao Tang 0001, Zhaoyun Chen, Biwei Liu, Zhong Liu, Yuanwu Lei, Haiyan Sun. MT-3000: a heterogeneous multi-zone processor for HPC
165 -- 181Hang Wu, Zhicheng Cai, Yamin Lei, Jian Xu, Rajkumar Buyya. Adaptive processing rate based container provisioning for meshed Micro-services in Kubernetes Clouds
182 -- 210Jie Ren, Guangming Tang, Feng Wang, Siqi Li, Peiyao Qu, Xiaoping Gao, Liliang Ying, Shucheng Yang, Binhan Liu, Xue Zhang, Xi Gao, Wei Peng, Zhen Wang. Superconducting single flux quantum (SFQ) technology for power-efficiency computing
211 -- 230Jia Wei, Mo Chen, Longxiang Wang, Pei Ren, Yujia Lei, Yuqi Qu, Qiyu Jiang, Xiaoshe Dong, Weiguo Wu, Qiang Wang, Kaili Zhang, Xingjun Zhang. Status, challenges and trends of data-intensive supercomputing

Volume 4, Issue 1

1 -- 22Junying Huang, Rongliang Fu, Xiaochun Ye, Dongrui Fan. A survey on superconducting computing technology: circuits, architectures and design tools
23 -- 33Chenyang Wang, Guannan Ma, Di Wei, Xinru Zhang, Peihan Wang, Cuidan Li, Jing Xing, Zheng Wei, Bo Duan, Dongxin Yang, Pei Wang, Dongbo Bu, Fei Chen. Mainstream encoding-decoding methods of DNA data storage
34 -- 42Peng Qu, Le Yang, Weimin Zheng, Youhui Zhang. A review of basic software for brain-inspired computing
43 -- 52Xiaohan Ma, Ying Wang 0001, Yujie Wang, Xuyi Cai, Yinhe Han. Survey on chiplets: interface, interconnect and integration methodology
53 -- 62Shihao Zhang, Lvzhou Li. A brief introduction to quantum algorithms
63 -- 74Baohua Zhang, Hui Li, Kunqian Yu, Zhong Jin. Molecular docking-based computational platform for high-throughput virtual screening
75 -- 85Lianhua He, Qian Liu, Baohua Zhang, Jingfa Xiao, Zhong Jin. Biomedical application community based on China high-performance computing environment