DyDiff-VAE: A Dynamic Variational Framework for Information Diffusion Prediction

Ruijie Wang 0004, Zijie Huang 0001, Shengzhong Liu, Huajie Shao, Dongxin Liu, Jinyang Li 0004, Tianshi Wang, Dachun Sun, Shuochao Yao, Tarek F. Abdelzaher. DyDiff-VAE: A Dynamic Variational Framework for Information Diffusion Prediction. In Fernando Diaz 0001, Chirag Shah, Torsten Suel, Pablo Castells, Rosie Jones, Tetsuya Sakai, editors, SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021. pages 163-172, ACM, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.