3D Sketch-Based 3D Shape Retrieval

Bo Li 0013, Yijuan Lu, Fuqing Duan, Shuilong Dong, Yachun Fan, Lu Qian, Hamid Laga, Haisheng Li, Yuxiang Li, Peng Liu, Maks Ovsjanikov, Hedi Tabia, Yuxiang Ye, Huanpu Yin, Ziyu Xue. 3D Sketch-Based 3D Shape Retrieval. In Alfredo Ferreira, Andrea Giachetti, Daniela Giorgi, editors, 9th Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2016, Lisbon, Portugal, May 8, 2016. Eurographics Association, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.