Compact and Low-Power-Consumption 40-Gbit/s, 1.55-µm Electro-Absorption Modulators

Hideo Arimoto, Jun-ichiro Shimizu, Takeshi Kitatani, Kazunori Shinoda, Tomonobu Tsuchiya, Masataka Shirai, Masahiro Aoki, Noriko Sasada, Hiroshi Yamamoto, Kazuhiko Naoe, Mitsuo Akashi. Compact and Low-Power-Consumption 40-Gbit/s, 1.55-µm Electro-Absorption Modulators. IEICE Transactions, 88-C(5):951-959, 2005. [doi]

Abstract

Abstract is missing.