Multi-scale cardiac modelling reveal tachyarrhythmias induced by abrupt rate accelerations in long QT syndrome

Jieyun Bai, Kuanquan Wang, Henggui Zhang. Multi-scale cardiac modelling reveal tachyarrhythmias induced by abrupt rate accelerations in long QT syndrome. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 1439-1444, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.