Detecting Target Objects by Natural Language Instructions Using an RGB-D Camera

Jiatong Bao, Yunyi Jia, Yu Cheng, Hongru Tang, Ning Xi. Detecting Target Objects by Natural Language Instructions Using an RGB-D Camera. Sensors, 16(12):2117, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.