Think Your Artificial Intelligence Software Is Fair? Think Again

Rachel K. E. Bellamy, Kuntal Dey, Michael Hind, Samuel C. Hoffman, Stephanie Houde, Kalapriya Kannan, Pranay Lohia, Sameep Mehta, Aleksandra Mojsilovic, Seema Nagar, Karthikeyan Natesan Ramamurthy, John T. Richards, Diptikalyan Saha, Prasanna Sattigeri, Moninder Singh, Kush R. Varshney, Yunfeng Zhang. Think Your Artificial Intelligence Software Is Fair? Think Again. IEEE Software, 36(4):76-80, 2019. [doi]

Authors

Rachel K. E. Bellamy

This author has not been identified. Look up 'Rachel K. E. Bellamy' in Google

Kuntal Dey

This author has not been identified. Look up 'Kuntal Dey' in Google

Michael Hind

This author has not been identified. Look up 'Michael Hind' in Google

Samuel C. Hoffman

This author has not been identified. Look up 'Samuel C. Hoffman' in Google

Stephanie Houde

This author has not been identified. Look up 'Stephanie Houde' in Google

Kalapriya Kannan

This author has not been identified. Look up 'Kalapriya Kannan' in Google

Pranay Lohia

This author has not been identified. Look up 'Pranay Lohia' in Google

Sameep Mehta

This author has not been identified. Look up 'Sameep Mehta' in Google

Aleksandra Mojsilovic

This author has not been identified. Look up 'Aleksandra Mojsilovic' in Google

Seema Nagar

This author has not been identified. Look up 'Seema Nagar' in Google

Karthikeyan Natesan Ramamurthy

This author has not been identified. Look up 'Karthikeyan Natesan Ramamurthy' in Google

John T. Richards

This author has not been identified. Look up 'John T. Richards' in Google

Diptikalyan Saha

This author has not been identified. Look up 'Diptikalyan Saha' in Google

Prasanna Sattigeri

This author has not been identified. Look up 'Prasanna Sattigeri' in Google

Moninder Singh

This author has not been identified. Look up 'Moninder Singh' in Google

Kush R. Varshney

This author has not been identified. Look up 'Kush R. Varshney' in Google

Yunfeng Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yunfeng Zhang' in Google