RAEdb: a database of enhancers identified by high-throughput reporter assays

Zena Cai, Ya Cui, Zhiying Tan, Gaihua Zhang, Zhongyang Tan, Xinlei Zhang, Yousong Peng. RAEdb: a database of enhancers identified by high-throughput reporter assays. Database, 2018, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.