SoLoMo analytics for telco Big Data monetization

H. Cao, Weishan Dong, L. S. Liu, Chunyang Ma, Weihong Qian, J. W. Shi, Chunhua Tian, Yu Wang 0021, David Konopnicki, Michal Shmueli-Scheuer, Doron Cohen, Natwar Modani, H. Lamba, A. Dwivedi, Amit Anil Nanavati, Mohit Kumar. SoLoMo analytics for telco Big Data monetization. IBM Journal of Research and Development, 58(5/6), 2014. [doi]

Authors

H. Cao

This author has not been identified. Look up 'H. Cao' in Google

Weishan Dong

This author has not been identified. Look up 'Weishan Dong' in Google

L. S. Liu

This author has not been identified. Look up 'L. S. Liu' in Google

Chunyang Ma

This author has not been identified. Look up 'Chunyang Ma' in Google

Weihong Qian

This author has not been identified. Look up 'Weihong Qian' in Google

J. W. Shi

This author has not been identified. Look up 'J. W. Shi' in Google

Chunhua Tian

This author has not been identified. Look up 'Chunhua Tian' in Google

Yu Wang 0021

This author has not been identified. Look up 'Yu Wang 0021' in Google

David Konopnicki

This author has not been identified. Look up 'David Konopnicki' in Google

Michal Shmueli-Scheuer

This author has not been identified. Look up 'Michal Shmueli-Scheuer' in Google

Doron Cohen

This author has not been identified. Look up 'Doron Cohen' in Google

Natwar Modani

This author has not been identified. Look up 'Natwar Modani' in Google

H. Lamba

This author has not been identified. Look up 'H. Lamba' in Google

A. Dwivedi

This author has not been identified. Look up 'A. Dwivedi' in Google

Amit Anil Nanavati

This author has not been identified. Look up 'Amit Anil Nanavati' in Google

Mohit Kumar

This author has not been identified. Look up 'Mohit Kumar' in Google