Version-sensitive mobile App recommendation

Da Cao, Liqiang Nie, Xiangnan He, Xiaochi Wei, Jialie Shen, Shunxiang Wu, Tat-Seng Chua. Version-sensitive mobile App recommendation. Inf. Sci., 381:161-175, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.