Length and diameter characterization of short carbon nanotubes by light scattering method

Kun-wu Cao, Hui Yang, Gang Zheng, Ying Ren, Wei Ge. Length and diameter characterization of short carbon nanotubes by light scattering method. In Qingli Li, Lipo Wang, Mei Zhou, Li Sun, Song Qiu, Hongying Liu, editors, 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics, CISP-BMEI 2017, Shanghai, China, October 14-16, 2017. pages 1-5, IEEE, 2017. [doi]

Authors

Kun-wu Cao

This author has not been identified. Look up 'Kun-wu Cao' in Google

Hui Yang

This author has not been identified. Look up 'Hui Yang' in Google

Gang Zheng

This author has not been identified. Look up 'Gang Zheng' in Google

Ying Ren

This author has not been identified. Look up 'Ying Ren' in Google

Wei Ge

This author has not been identified. Look up 'Wei Ge' in Google