Length and diameter characterization of short carbon nanotubes by light scattering method

Kun-wu Cao, Hui Yang, Gang Zheng, Ying Ren, Wei Ge. Length and diameter characterization of short carbon nanotubes by light scattering method. In Qingli Li, Lipo Wang, Mei Zhou, Li Sun, Song Qiu, Hongying Liu, editors, 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics, CISP-BMEI 2017, Shanghai, China, October 14-16, 2017. pages 1-5, IEEE, 2017. [doi]