in-Situ Active Structural Health Monitoring

Wuxiong Cao, Pengyu Zhou, Yaozhong Liao, Xiongbin Yang, Dongyue Pan, Yehai Li, Baojun Pang, Limin Zhou, Zhongqing Su. in-Situ Active Structural Health Monitoring. Sensors, 19(9):2077, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.