Synthetic Aperture Radar (SAR) Interferometry for Assessing Wenchuan Earthquake (2008) Deforestation in the Sichuan Giant Panda Site

Fulong Chen, Huadong Guo, Natarajan Ishwaran, Wei Zhou, Ruixia Yang, Linhai Jing, Fang Chen, Hongcheng Zeng. Synthetic Aperture Radar (SAR) Interferometry for Assessing Wenchuan Earthquake (2008) Deforestation in the Sichuan Giant Panda Site. Remote Sensing, 6(7):6283-6299, 2014. [doi]

No reviews for this publication, yet.