Affirmative action under common school priorities: The top trading cycles mechanism case

Yajing Chen, Zhenhua Jiao, Ziyang Shen, Guoqiang Tian. Affirmative action under common school priorities: The top trading cycles mechanism case. Oper. Res. Lett., 47(3):190-196, 2019. [doi]

Possibly Related Publications

The following publications are possibly variants of this publication: