An INS/WiFi Indoor Localization System Based on the Weighted Least Squares

Jian Chen, Gang Ou, Ao Peng, Lingxiang Zheng, Jianghong Shi. An INS/WiFi Indoor Localization System Based on the Weighted Least Squares. Sensors, 18(5):1458, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.