Identification of A Novel SBF2 Frameshift Mutation in Charcot-Marie-Tooth Disease Type 4B2 Using Whole-exome Sequencing

Meiyan Chen, Jing Wu, Ning Liang, Lihui Tang, Yanhua Chen, Huishuang Chen, Wei Wei, Tianying Wei, Hui Huang, Xin Yi, Ming Qi. Identification of A Novel SBF2 Frameshift Mutation in Charcot-Marie-Tooth Disease Type 4B2 Using Whole-exome Sequencing. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 12(5):221-227, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.