LncSEA: a platform for long non-coding RNA related sets and enrichment analysis

Jiaxin Chen, Jian Zhang, Yu Gao, Yanyu Li, Chenchen Feng, Chao Song, Ziyu Ning, Xinyuan Zhou, Jianmei Zhao, Minghong Feng, Yuexin Zhang, Ling Wei, Qi Pan, Yong Jiang, Fengcui Qian, Junwei Han, Yongsan Yang, Qiuyu Wang, Chunquan Li 0002. LncSEA: a platform for long non-coding RNA related sets and enrichment analysis. Nucleic Acids Research, 49(Database-Issue), 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.