DeepBouton: Automated Identification of Single-Neuron Axonal Boutons at the Brain-Wide Scale

Shenghua Cheng, Xiaojun Wang, Yurong Liu, Lei Su, Tingwei Quan, Ning Li, Fangfang Yin, Feng Xiong, Xiaomao Liu, Qingming Luo, Hui Gong, Shaoqun Zeng. DeepBouton: Automated Identification of Single-Neuron Axonal Boutons at the Brain-Wide Scale. Front. Neuroinform., 2019, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.