Cloud Service Scheduling Algorithm Research and Optimization

Hongyan Cui, Xiaofei Liu, Tao Yu, Honggang Zhang, Yajun Fang, Zong-Guo Xia. Cloud Service Scheduling Algorithm Research and Optimization. Security and Communication Networks, 2017, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.