A novel artificial bee colony algorithm with an adaptive population size for numerical function optimization

Laizhong Cui, Genghui Li, Zexuan Zhu, Qiuzhen Lin, Zhenkun Wen, Nan Lu, Ka Chun Wong, Jianyong Chen. A novel artificial bee colony algorithm with an adaptive population size for numerical function optimization. Inf. Sci., 414:53-67, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.