Energy-Based Sound Source Localization with Low Power Consumption in Wireless Sensor Networks

Fang Deng, Shengpan Guan, Xianghu Yue, Xiaodan Gu, Jie Chen, Jianyao Lv, Jiahong Li. Energy-Based Sound Source Localization with Low Power Consumption in Wireless Sensor Networks. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 64(6):4894-4902, 2017. [doi]