Revenue Maximization for Dynamic Expansion of Geo-Distributed Cloud Data Centers

Hou Deng, Liusheng Huang, Hongli Xu, Xiangyan Liu, Pengzhan Wang, Xianjin Fang. Revenue Maximization for Dynamic Expansion of Geo-Distributed Cloud Data Centers. IEEE T. Cloud Computing, 8(3):899-913, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.