Initial Results of Microwave Radiometric Imaging With Mirrored Aperture Synthesis

Haofeng Dou, Liangqi Gui, Qingxia Li, Liangbing Chen, Xiaojun Bi, Yuanchao Wu, Zhenyu Lei, Yufang Li, Ke Chen, Liang Lang, Wei Guo. Initial Results of Microwave Radiometric Imaging With Mirrored Aperture Synthesis. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing, 57(10):8105-8117, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.