Modularizing Deep Learning via Pairwise Learning With Kernels

Shiyu Duan, Shujian Yu, José C. Príncipe. Modularizing Deep Learning via Pairwise Learning With Kernels. IEEE Transactions on Neural Networks, 33(4):1441-1451, 2022. [doi]

Bibliographies