SBBS: A Secure Blockchain-Based Scheme for IoT Data Credibility in Fog Environment

Yongkai Fan, Guanqun Zhao, Xia Lei, Wei Liang 0005, Kuan-Ching Li, Kim-Kwang Raymond Choo, Chunsheng Zhu. SBBS: A Secure Blockchain-Based Scheme for IoT Data Credibility in Fog Environment. IEEE Internet of Things Journal, 8(11):9268-9277, 2021. [doi]

No reviews for this publication, yet.