HERB: a high-throughput experiment- and reference-guided database of traditional Chinese medicine

Shuangsang Fang, Lei Dong, Liu Liu, Jincheng Guo, Lianhe Zhao, Jiayuan Zhang, Dechao Bu, Xinkui Liu, Peipei Huo, Wanchen Cao, Qiongye Dong, Jiarui Wu, Xiaoxi Zeng, Yang Wu, Yi Zhao. HERB: a high-throughput experiment- and reference-guided database of traditional Chinese medicine. Nucleic Acids Research, 49(Database-Issue), 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.