An Efficient Advantage Distillation Scheme for Bidirectional Secret-Key Agreement

Yan Feng, Xueqin Jiang, Jia Hou, Hui-Ming Wang, Yi Yang. An Efficient Advantage Distillation Scheme for Bidirectional Secret-Key Agreement. Entropy, 19(9):505, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.