Big Data Analytics and Mining for Effective Visualization and Trends Forecasting of Crime Data

Mingchen Feng, Jiangbin Zheng, Jinchang Ren, Amir Hussain, Xiuxiu Li, Yue Xi, Qiaoyuan Liu. Big Data Analytics and Mining for Effective Visualization and Trends Forecasting of Crime Data. IEEE Access, 7:106111-106123, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.