New public blockchain protocol based on sharding and aggregate signatures

Jinhua Fu, WenHui Zhou, Mixue Xu, Xueming Si, Chao Yuan, Yongzhong Huang. New public blockchain protocol based on sharding and aggregate signatures. J. High Speed Networks, 27(1):83-99, 2021. [doi]

No reviews for this publication, yet.