VINet: A Visually Interpretable Image Diagnosis Network

Donghao Gu, Yaowei Li, Feng Jiang 0001, Zhaojing Wen, Shaohui Liu, Wuzhen Shi, Guangming Lu, Changsheng Zhou. VINet: A Visually Interpretable Image Diagnosis Network. IEEE Transactions on Multimedia, 22(7):1720-1729, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.