BLM-Rank: A Bayesian Linear Method for Learning to Rank and Its GPU Implementation

Huifeng Guo, Dian-Hui Chu, Yunming Ye, Xutao Li, Xixian Fan. BLM-Rank: A Bayesian Linear Method for Learning to Rank and Its GPU Implementation. IEICE Transactions, 99-D(4):896-905, 2016. [doi]

Authors

Huifeng Guo

This author has not been identified. Look up 'Huifeng Guo' in Google

Dian-Hui Chu

This author has not been identified. Look up 'Dian-Hui Chu' in Google

Yunming Ye

This author has not been identified. Look up 'Yunming Ye' in Google

Xutao Li

This author has not been identified. Look up 'Xutao Li' in Google

Xixian Fan

This author has not been identified. Look up 'Xixian Fan' in Google