An approach to network security evaluation of computer network information system with triangular fuzzy information

Jincheng Guo, Dan Fan, Haoyuan Che, Yunna Duan, Hongsu Wang, Da-Wei Zhang. An approach to network security evaluation of computer network information system with triangular fuzzy information. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 28(5):2029-2035, 2015. [doi]

Authors

Jincheng Guo

This author has not been identified. Look up 'Jincheng Guo' in Google

Dan Fan

This author has not been identified. Look up 'Dan Fan' in Google

Haoyuan Che

This author has not been identified. Look up 'Haoyuan Che' in Google

Yunna Duan

This author has not been identified. Look up 'Yunna Duan' in Google

Hongsu Wang

This author has not been identified. Look up 'Hongsu Wang' in Google

Da-Wei Zhang

This author has not been identified. Look up 'Da-Wei Zhang' in Google