Low-Frequency Noise in CMOS Switched-gm Mixers: A Quasi-Analytical Model

Benqing Guo, Jing Gong, Yao Wang, Chang Liu, Lei Li, Jingwei Wu, Haifeng Liu. Low-Frequency Noise in CMOS Switched-gm Mixers: A Quasi-Analytical Model. IEEE Access, 8:191219-191230, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.