Dynamic analysis of the Wenchuan Earthquake disaster and reconstruction with 3-year remote sensing data

Huadong Guo, Liangyun Liu, Liping Lei, Yanhong Wu, Liwei Li, Bing Zhang 0001, Zhengli Zuo, Zhen Li. Dynamic analysis of the Wenchuan Earthquake disaster and reconstruction with 3-year remote sensing data. Int. J. Digital Earth, 3(4):355-364, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.